Ο εντοπισμός, η αξιολόγηση και η αδειοδότηση ενός Αιολικού Πάρκου, προϋποθέτει πολύχρονη εμπειρία στον τομέα αυτό.

Η ΜΠΕΝΕΡ, με την πολύχρονη εμπειρία των στελεχών της, αναλαμβάνει να φέρει σε πέρας όλο το φάσμα της ανάπτυξης ενός αιολικού πάρκου. Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνει:

  • Μέτρηση και αξιολόγηση του αιολικού δυναμικού κατά ISO 17025:2005.
  • Σύνταξη φακέλων για αίτηση Άδειας Παραγωγής.
  • Ενεργειακές μελέτες.
  • Σχεδιασμό του αιολικού πάρκου, με τρόπο ώστε να συναντήσει τα ελάχιστα περιβαλλοντικά προβλήματα στη φάση της ανάπτυξης
  • Περιβαλλοντικές μελέτες. (Η εταιρεία διαθέτει μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 27 για την εκπόνηση των περιβαλλοντικών μελετών που απαιτούνται για την υλοποίηση των έργων)
  • Μελέτες σύνδεσης στο δίκτυο.
  • Σύνταξη φακέλων για άδεια εγκατάστασης.
  • Βελτιστοποίηση απόδοσης του αιολικού πάρκου με χρήση λογισμικών ανάλυσης αιολικού δυναμικού σε συνδυασμό με ψηφιακή τοπογραφία του εδάφους της περιοχής του αιολικού πάρκου.
  • Τεχνική αξιολόγηση αιολικών πάρκων (technical due diligence) για εν δυνάμει επενδυτές.
  • Την υποβολή προτάσεων για υπαγωγή έργων σε Αναπτυξιακό Νόμο ή ΕΣΠΑ, την παρακολούθηση της υλοποίησης και πιστοποίηση δαπανών.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία εφαρμόζει την νομοθεσία που διέπει την διαδικασία αδειοδότησης, την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, την έκδοση αδειών εγκατάστασης κλπ. Σημειώνεται ότι η εταιρεία είναι διαπιστευμένη κατά ISO 17025:2005 για μετρήσεις αιολικού δυναμικού και διαθέτει μελετητικά πτυχία κατηγορίας 27 για την εκπόνηση των περιβαλλοντικών μελετών που απαιτούνται για την υλοποίηση των έργων.