Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. (ΑΡΧΕΙΟ PDF)

Ν. 2941/01, ΦΕΚ 201 Α: Απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης εταιρειών, αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ρύθμιση της Α.Ε. “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ” και άλλες διατάξεις (ΑΡΧΕΙΟ PDF)

Ν. 3010/02, ΦΕΚ 91 Α’:Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11, 96/61, διαδικασία οριοθέτησης θεμάτων για τα υδατορέματα (ΑΡΧΕΙΟ PDF)

Ν. 3028/02, ΦΕΚ 153 Α’: Προστασία αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΑΡΧΕΙΟ PDF)

Ν. 3175/03, ΦΕΚ 207 Α’: Αξιοποίηση γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση, φυσικό αέριο, απαλλοτριώσεις (ΑΡΧΕΙΟ PDF)

Ν. 3199/03, ΦΕΚ 280 Α’: Προστασία και διαχείριση των Υδάτων (ΑΡΧΕΙΟ PDF)

Ν. 3208/03, ΦΕΚ 303 Α΄:Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων (ΑΡΧΕΙΟ PDF)

Ν. 3229/04:ΦΕΚ 38 Α’: «Μεταφορά αρμοδιότητας έγκρισης επέμβασης σε δάση ή δασικές εκτάσεις από τον Υπουργό Γεωργίας στο Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας» (ΑΡΧΕΙΟ PDF)

Ν. 3468/06, ΦΕΚ 129 Α’: Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις (ΑΡΧΕΙΟ PDF)

Ν. 3734, ΦΕΚ 8 Α: Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις (ΑΡΧΕΙΟ PDF)

Κ.Υ.Α. 25535/3281/02, ΦΕΚ 1463 Β’: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας των έργων και δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 της Α κατηγορίας σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΗΠ/15393/2332/02 (ΑΡΧΕΙΟ PDF)

Κ.Υ.Α. Η.Π.11014/703/Φ104/03, ΦΕΚ 332 Β’:Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Εγκρισης Περιβαλλοντικών ορων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 (Α’ 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 30 (ΑΡΧΕΙΟ PDF)

Υ.Α.13727/724/03, ΦΕΚ 1087 Β’:Αντιστοίχηση βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με βαθμούς όχλησης των πολεοδομικών διαταγμάτων» σταθμοί Α.Π.Ε. ≥ 1 MW μέσης όχλησης (ΑΡΧΕΙΟ PDF)

Κ.Υ.Α. Η.Π.37111/2021/03, ΦΕΚ 1391 Β’: Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων (ΑΡΧΕΙΟ PDF)

Κ.Υ.Α. Δ6/Φ1/οικ. 19500/04, ΦΕΚ 1671 Β’ Τροποποίηση και συμπλήρωση της αντιστοίχησης των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στην πολεοδομική νομοθεσία (ΑΡΧΕΙΟ PDF)

Κ.Υ.Α. 43504/05, ΦΕΚ 1784 Β’: Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών (ΑΡΧΕΙΟ PDF)

Κ.Υ.Α. οικ. 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/06, ΦΕΚ 663 Β’: Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/86 (ΑΡΧΕΙΟ PDF)

Κ.Υ.Α. οικ. 104248/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/06, ΦΕΚ 663 Β’: Περιεχόμενο, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία των Προμελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) και των μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) καθώς και συναφών μελετών περιβάλλοντος, έργων Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΡΧΕΙΟ PDF)

ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 126880/07,ΦΕΚ 435 Β’: Συμπλήρωση της ΚΥΑ Η.Π. 15393/2332/2002. Κατηγοριοποίηση υποσταθμών, γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, κεραίες (ΑΡΧΕΙΟ PDF)

Υ.Α. Δ6/Φ1/οικ. 5707/07, ΦΕΚ 448 Β’: Κανονισμός Αδειών Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΑΡΧΕΙΟ PDF)

Υ.Α. Δ6/Φ1/οικ. 8684/07, ΦΕΚ 694 Β’: Έγκριση Α` Φάσης του κατ` άρθ.14 παρ.1 ν. 3468/06 Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών (ΑΡΧΕΙΟ PDF)

Υ.Α. Δ6/Φ1/οικ. 15450/07, ΦΕΚ 1276 Β’ ; Τροποποίηση της Α’ φάσης του κατ’ άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 3468/06 Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών (ΑΡΧΕΙΟ PDF)

Υ.Α. Δ6/Φ1/οικ 7037/08, ΦΕΚ 707 Β’: Αναστολή υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο του κατ΄ άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 3468/2006 Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών (ΑΡΧΕΙΟ PDF)

96/61/ΕΚ, EEL 257/ 26/10.10.1996: Οδηγία του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1996 των Ευρωπαϊκών Kοινοτήτων για ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (ΑΡΧΕΙΟ PDF)

92/43/ΕOΚ, EEL 206/7/22.7.1992: Οδηγία του Συμβουλίου της 21ης Mαίου 1992 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΑΡΧΕΙΟ PDF)

97/62/ΕΚ, EEL 305/8.11.1997: Οδηγία του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1997 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την τεχνική και επιστημονική αναπροσαρμογή της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (ΑΡΧΕΙΟ PDF)

97/11/ΕΚ, EEL 073/14.03.1997: Οδηγία του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 (ΑΡΧΕΙΟ PDF)

98/746 /ΕΚ, EEL 358/31.12.1998: Οδηγία του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1998 για την έγκριση εξ ονόματος της Κοινότητας, των τροποποιήσεων των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ της σύμβασης της Βέρνης σχετικά με τη διατήρηση της αγρίας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος (ΑΡΧΕΙΟ PDF)

2000/60/ΕΚ, EEL 327/22.12.2000: Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων(ΑΡΧΕΙΟ PDF)

2001/77/EΚ, ΕΕ L 283/27.10.2001: Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 (ΑΡΧΕΙΟ PDF)

COM/2008/ 23.01.2008, Πρόταση: Οδηγία για την προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (πρόταση) (ΑΡΧΕΙΟ PDF)

2002/91/ΕΚ, ΕΕL1 της 4.1.2003: Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 (ΑΡΧΕΙΟ PDF)

2005/29/ΕΚ, ΕΕL 149: Oδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΑΡΧΕΙΟ PDF)