Τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα όπως είναι η δυνατότητα άμεσης σύνδεσης – απόζευξης στο δίκτυο, ή η αυτόνομη λειτουργία τους, η αξιοπιστία τους, η παραγωγή ενέργειας αρίστης ποιότητας χωρίς διακυμάνσεις, η άριστη διαχρονική συμπεριφορά τους, η μεγάλη διάρκεια ζωής, ο προβλέψιμος χρόνος απόσβεσης των αναγκαίων επενδύσεων που οφείλεται στο πολύ χαμηλό κόστος συντήρησης και λειτουργίας και στην ανυπαρξία κόστους πρώτης ύλης, η φιλικότητα προς το περιβάλλον με τις μηδενικές εκπομπές ρύπων και τις περιορισμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Το προσωπικό της εταιρείας μας διαθέτει τεχνογνωσία και εμπειρία για την εκτέλεση υδρολογικών μετρήσεων, με μέτρηση παροχής νερού σε ρέματα και ποτάμια, με στόχο την ασφαλέστερη εκτίμηση της καμπύλης διάρκειας του ρέματος και της ετήσιας παραγωγής Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων.

Η εταιρεία μας έχει εμπειρία σε όλες τις μελέτες που αφορούν στην ανάπτυξη και αδειοδότηση (ανανεώσιμη πηγή ενέργειας) και συγκεκριμένα:
– Στην μελέτη, σχεδιασμό και αξιολόγηση ενεργειακών έργων σε συνδυασμό με την χωροταξική και περιβαλλοντική τους διείσδυση και ενσωμάτωση
– Στην ανάλυση ενεργειακών (αιολικών και υδρολογικών) συστημάτων και ευχέρεια στη χρήση λογισμικών ανάλυσης αιολικού δυναμικού και υδροδυναμικού και Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών.
– Στην διενέργεια προγράμματος μετρήσεων δυναμικού ανανεώσιμων πηγών, ενεργειακών μεγεθών και ευχέρεια στην εργασία πεδίου.
– Στην αξιολόγηση έργων (technical due diligence) για εν δυνάμει επενδυτές.